Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Meraki Cosmetics of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:              Kim ter Stege

Onderneming:            Meraki Cosmetics

Bezoekadres:             Hooghuisstraat 22L

                                   5341 CE Oss

                                   Nederland

E-mail:                        info@merakicosmetics.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 6 1385 9881

KvK-nummer:             64386554

 

Meraki Cosmetics is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Meraki Cosmetics is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Meraki Cosmetics is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Meraki Cosmetics, waaronder https://merakicosmetics.nl.

 

Meraki Cosmetics verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Meraki Cosmetics opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Meraki Cosmetics. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Meraki Cosmetics om de overeenkomst uit te voeren.

 

Meraki Cosmetics gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Meraki Cosmetics altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Door Meraki Cosmetics worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, ordernummer en/of e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;

- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Meraki Cosmetics altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@merakicosmetics.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Meraki Cosmetics gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Meraki Cosmetics, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

 

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

 

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@merakicosmetics.nl.

 

Het staat Meraki Cosmetics vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Meraki Cosmetics ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Meraki Cosmetics. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Meraki Cosmetics. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Meraki Cosmetics.

 

 

ENGLISH

Personal data is only stored at all times if you purchase a product and / or service from Meraki Cosmetics or if you have explicitly given permission for this. Personal data are stored by:

 

Entrepreneur:        Kim ter Stege

Company:             Meraki Cosmetics

Visiting address:   Hooghuisstraat 22L

                              5341 CE Oss

                              The Netherlands

E-mail:                   info@merakicosmetics.nl

Telephone

number:                 +31 (0) 6 1385 9881

Chamber of Commerce      

number:                 64386554

 

Meraki Cosmetics is responsible for compliance with the AVG, for the administration of customers and the administration for analysis and marketing purposes. Meraki Cosmetics is responsible in the sense of the AVG. Meraki Cosmetics is responsible for all data processing on behalf of Meraki Cosmetics, including https://merakicosmetics.nl.

 

 

Meraki Cosmetics collects and processes personal data for the administration of customers, the execution of the agreement the administration of customers, the execution of the agreement the collection of payments, the website, personal marketing and to comply with legal obligations personal marketing and to comply to legal obligations.

 

The personal data stored by Meraki Cosmetics serve mainly to execute the agreement with regard to the delivery of a product and / or service by Meraki Cosmetics. Without this provision of information it is not possible for Meraki Cosmetics to execute the agreement.

 

Meraki Cosmetics handles your personal data with the utmost care and makes every effort to store your data securely. Any data breaches are always reported to the Dutch Data Protection Authority and to the data subjects whose personal data may have been compromised. With a data breach, Meraki Cosmetics always takes the appropriate measures to ensure the reliability of the website.

 

If you are of the opinion that your personal data are used incorrectly, obtained or incorrectly stored, and it is not possible for you to delete your data despite repeated requests, you can at all times file a complaint with the Dutch Data Protection Authority.

 

Meraki Cosmetics stores the following personal data of you:

 

- for the execution of the agreement for the service provided: your name, address, postcode, place of residence, telephone number and / or e-mail address;

- for the execution of the agreement for the product to be delivered: your name, address, postcode, place of residence, telephone number, order number and / or e-mail address;

- for paying and handling the invoices: your name, address, postcode, place of residence and / or e-mail address;

- for sending the newsletters: your name, address, zip code, place of residence, telephone number and / or e-mail address;

- for handling questions and complaints: name, address, postal code, place of residence, telephone number and / or e-mail address.

 

 

 

Personal data will never be stored longer than strictly necessary and can be viewed, changed and deleted at any time. If use is made of photographs or other images on which natural persons are depicted, Meraki Cosmetics always first requests permission from the person whose photo or image is placed. View, change and delete (including the right to be forgotten) and withdrawal of the given consent is possible through the newsletter or through an unambiguous statement addressed to info@merakicosmetics.nl.

 

Your personal data will in any case be deleted:

 

- in the case of the execution of the agreement: 5 years after the termination of the agreement for possible future agreements, unless you have explicitly given permission to store the personal data for a longer period of time or if the data must be kept longer on the basis of a legal regulation or provision;

- in the case of payment and settlement of the invoices: 7 years after payment of the relevant invoice, for the fulfillment of the statutory obligation of the tax authorities;

- in the case of handling questions and complaints: after satisfactory resolution of the complaint;

- in the case of the newsletter: after resignation.

 

For the proper completion of the agreement, Meraki Cosmetics can use a number of external parties that may also gain insight into your data. In any case, they will store the data for as long as this is necessary for the execution of their work. Under no circumstances will the personal data be used for purposes other than the work for Meraki Cosmetics, unless explicit permission has been requested from the person concerned. Processor agreements apply to all external transfers of personal data.

 

An external fulfillment party is used to deliver the product. Personal data, necessary for the execution of the agreement, will be provided to the fulfillment party.

 

A payment provider is used for the collection of invoices. Personal data, necessary for collecting the payments, are provided to the payment provider.

 

 

An accountant is used to process payments. Personal data necessary to process the payments are provided to the accountant.

 

An e-mail service provider is used for sending the newsletter. Personal data, necessary for sending the newsletter, are provided to the e-mail service provider.

 

If you want more information about which external parties your personal data are processed with, you can always send an e-mail to info@merakicosmetics.nl.

 

Meraki Cosmetics is free to create a black list with regard to personal data of persons who have seriously shunned the trust of Meraki Cosmetics. The black list is stored indefinitely and is only transparent for a very limited group of Meraki Cosmetics employees. The black list is saved, also for future offers from Meraki Cosmetics. In any case, blacklisted persons are included who, despite repeated requests, do not fulfill any Meraki Cosmetics payment obligation.